KalastusInfo.ee

Sa ei ole sisse loginud.

23.04.2013 22:15 #1 saareke

saareke
Moderaator

Veeliikluse piiramine Emajõel 2013.a.

Tartu Maavanema korraldus 23.04.2013 nr 1-1/215 "Veesõidukitega liiklemise keelamine"

MTÜ Tartu Üliõpilasmaja 15.04.2013 taotluse kohaselt soovib üliõpilasmaja korraldada Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal 30.04.2013, 3.05.2013 ja 5.05.2013 “Tartu Kevadpäevade 2013” üritusi. Samuti on 5.05.2013 kavas korraldada traditsiooniline kaheksapaatide
sõudeduell Emajõel Kvissentali ja Kaarsilla vahelisel alal. Nimetatud üritustes osalejate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik ürituste toimumise ajaks keelata ürituste toimumise kohas teiste veesõidukite liiklus.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on ürituste korraldaja esindaja Katre Kipper, telefon 5815 0303, e-aadress katre.kipper@studentdays.ee

Lähtudes veeseaduse paragrahvist 18 lõike 5 punktist 4:
1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal seoses MTÜ Tartu Üliõpilasmaja korraldatavate “Tartu Kevadpäevade 2013” üritustega järgmiselt:
1.1.  30. aprillil 2013 kell 21.00-23.30 (Volber);
1.2.  3. mail 2013 kell 10.00-20.00 (Tudengiekstreem);
1.3.  5. mail 2013 kell 11.00-19.00 (Karsumm ja Paadiralli).

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Kvissentali ja Kaarsilla vahelisel alal 5.05.2013 kell 15.15-15.45 seoses kaheksapaatide sõudeduelliga.
3. Ürituste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast ürituste lõppu veekogu risustuse ja veereostuse likvideerimine.
4. Lubada läbisõit piirangualast käesoleva korralduse punktides 1.2 ja 1.3 nimetatud ajavahemikul eelneval kokkuleppel ürituste korraldaja esindajaga. Käesoleva korralduse punktis 1.2 nimetatud ürituse ettevalmistusperioodil (3. mail 2013 kuni kella 17.00-ni) on ürituse korraldaja kohustatud looma veesõidukitele vähemalt ühe läbipääsuvõimaluse mitte varem kui kell 13.00.
5. Läbisõit on lubatud tingimusel, et veesõidukite kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta üritustel osalejaid, korraldajaid, pealtvaatajaid ning kasutatavaid rekvisiite jm vara.
6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

08.05.2013 10:31 #2 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel 2013.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS
Tartu 07.05.2013 nr 1-1/277

Veesõidukitega liiklemise keelamine

Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu 06.05.2013 taotluse kohaselt palub klubi luba sulgeda
liiklus Emajõel, Tartu linnas Kroonuaia sillast alates ülesvoolu seoses Eesti Sõudeliidu
kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimisega. Nimetatud võistlustel osalejate ja pealtvaatajate
ohutuse tagamiseks on vajalik võistluste toimumise ajaks keelata võistluste toimumise kohas teiste
veesõidukite liiklus.

Käesoleval ajal on Tartu maavanema 24.04.2013 korraldusega nr 1-1/218 laevajuhtidele kehtestatud
Emajõe kaldakindlustuse, samuti muude jõe kaldal asuvate rajatiste ning jõe kindlustamata kallaste
kahjustuste ennetamiseks kohustus sõita Emajõel Tartu linna piires kiirusel, mis ei tekita lainetust.
Samas aga langeb Emajõe suurvee tase pidevalt. Nimetatud põhjusel on võistluste läbiviimine
võimalik, kuid korraldajate tähelepanu juhitakse sellele, et võistlejaid saatvate sõidukite poolt
tekitav lainetus ei tohi kahjustada jõe kaldaid.

Nähtuvalt esitatud taotlusest on ürituste korraldaja esindaja Jaan Vaiksaar, telefon 5037554.

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:
1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast 4,5 km ülesvoolu 11.
mail 2013 kell 15.00-18.00 seoses Sõudmise ja Aerutamise klubi SAK Tartu korraldatavate, Eesti
Sõudeliidu kalenderplaani kuuluvate võistluste läbiviimisega.

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 3,0 km
ulatuses (kuni Kvissentali tee pikenduseni) 12. mail 2013 kell 10.00-14.00 seoses Sõudmise ja
Aerutamise klubi SAK Tartu korraldatavate, Eesti Sõudeliidu kalenderplaani kuuluvate võistluste
läbiviimisega.

3. Lubada läbisõit käesoleva korralduse punktides 1 ja 2 nimetatud alast startide vaheaegadel
eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei
häiri ega ohusta võistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

4. Võistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning osavõtjate ja pealtvaatajate
ohutus.

5. Võistluste korraldajal tagada pärast võistluste lõppu veekogu risustuse ning veereostuse
likvideerimine.

6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.
Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või edasi kaevata
30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Reno Laidre
maavanem

Eemal

 

06.08.2013 22:07 #3 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel 2013.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS
Tartu 19.07.2013 nr 1-1/461

Veesõidukitega liiklemise keelamine

Tartu linna hallatav asutus Tiigi Seltsimaja korraldab Tartus VIII Emajõe festivali 16. ja 17. augustil 2013. Seoses VIII Emajõe festivali läbiviimisega palutakse luba piirata Emajõel veesõidukite liiklust erinevate tegevuste korraldamise ajaks, et tagada üritusest osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus.

VIII Emajõe festivali (www) korraldamise eest vastutab Aile Parmsoo, telefon 5366 3268.

Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4
1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses VIII Emajõe festivali läbiviimisega 16. augustil 2013:
1.1 Tartu linnas Tartu Lodjakoja (Tartu, Ujula tn 98) ja Võidu silla vahelisel lõigul kell 17.00-19.00.
1.2 Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel lõigul kell 20.45–21.45.

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel seoses VIII Emajõe festivali läbiviimisega 17. augustil 2013 Tartu linnas Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel lõigul kell 10.00-19.00.

3. Lubada tegevuse vaheajal läbisõit käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud alast eelneval kokkuleppel ürituse korraldajaga ning tingimusel, et veesõiduki kiirus ja liikumistee ei häiri ega ohusta üritusest osavõtjaid ja pealtvaatajaid.

4. VIII Emajõe festivali korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine, osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast ürituse lõppu veekogust risu koristamine ja veereostuse likvideerimine.

5. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaevata Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest.

Ene Pill
kantselei õigus- ja haldustalituse juhataja
maavanema ülesannetes

Eemal

 

10.08.2013 08:41 #4 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel 2013.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS
Tartu 06.08.2013 nr 1-1/472

Veesõidukitega liiklemise keelamine

Spordiklubi XT Sport esitas 11. juulil 2013 taotluse korraldada Emajõel 17. augustil 2013 Olerex Tartu paadimaratoni algusega Jõesuust (Emajõe algus) lõpuga Tartus, Atlantise ees. Taotleja soovib piirata seoses maratoniga teiste veesõidukite liiklust Emajõel. Nähtuvalt esitatud taotlusest soovitakse keelata teiste veesõidukite liiklus Jõesuust kuni Rekuni seetõttu, et maratoni alguses liiguvad kõik osalejad koos. Ülejäänud distantsiosal soovitakse liiklust piirata. Olerex Tartu paadimaratoni korraldamise eest vastutab Randy Korb, tel 51 89 556.

Hinnates esitatud taotlust, tuleb asuda seisukohale, et teiste veesõidukite liikluse keelu kehtestamine maratoni distantsi algusosas on otstarbekas. Spordiklubi XT Sport kodulehel
http://www.xtsport.ee/voistlused/tartu- … tutvustus/  avaldatud info kohaselt on
paadimaratoni võimalik käsitleda ka kui pereüritust, mistõttu on ilmne, et osalejate tase on äärmiselt ebaühtlane. Teiste veesõidukite liiklus nimetatud alal ohustaks maratonist osavõtjaid. Maratonil osalejate äärmiselt erineva treenituse taseme tõttu ei ole alust arvata, et distantsil ja eriti maratoni lõpuosas tekiks aerutajatest suured grupid. Seetõttu ei ole alates Rekust kuni maratoni finišini otstarbekas teiste veesõidukite liiklust keelata. Spordiklubi XT Sport korraldatavat paadimaratoni tuleb ülalnimetatud alal käsitleda kui tavapärast veeliiklust, mis toimub laevatataval veekogul. Küll aga peavad teiste veesõidukite juhid arvestama sellega, et maratoni toimumise ajal on veeliiklus tavapärasest oluliselt tihedam ning maratonist osavõtjate tase on erinev. Nimetatud põhjusel on otstarbekas piirata teiste veesõidukite kiirust selliselt, et see ei ohustaks ega häiriks maratonist osavõtjaid.

Tartu maavanema 19.07.2013 korraldusega nr 1-1/461 on keelatud veesõidukitega liiklemine
Emajõel seoses VIII Emajõe festivali läbiviimisega 17. augustil 2013 Tartu linnas Kaarsilla ja
Võidu silla vahelisel lõigul kell 10.00-19.00. Nimetatud põhjusel tuleb Atlantise esise ala
kasutamine finišina kooskõlastada festivali korraldaja Tartu linna hallatava asutuse Tiigi
Seltsimajaga (vastutaja Aile Parmsoo, tel 5366 3268).

Lähtudes veeseaduse paragrahvist 18 lg 5 p 4:
1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu maakonna territooriumile jääval osal Jõesuust kuni Rekuni 17. augustil 2013 kell 10.00 kuni 11.30 seoses Spordiklubi XT Sport korraldatava Tartu paadimaratoniga.
2. Piirata veesõidukite kiirust Emajõel 17. augustil 2013 kell 11.30-13.00 Rekust kuni Kärevere sillani ning kell 13.00-15.00 Kärevere sillast kuni Kaarsillani selliselt, et see ei häiriks ega ohustaks Tartu paadimaratonist osavõtjaid.
3. Tartu linnas Atlantise esise ala kasutamine paadimaratoni finišina kooskõlastada Tartu linna
hallatava asutuse Tiigi Seltsimajaga.
4. Maratoni korraldajal tagada Jõesuust kuni Rekuni kasutatava veeala sulgemine ning Rekust kuni Kaarsillani sillani veeliiklejate informeerimine kehtestatud piirangust.
5. Maratoni korraldajal tagada osavõtjate ja pealtvaatajate ohutus ning pärast maratoni lõppu
veekogu risustuse ning veereostuse likvideerimine.
6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.
Korralduse peale on õigus esitada vaie Haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30 päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Tõnu Vesi
maasekretär maavanema ülesannetes

Eemal

 

06.09.2013 16:25 #5 saareke

saareke
Moderaator

Re: Veeliikluse piiramine Emajõel 2013.a.

TARTU MAAVANEMA KORRALDUS
Tartu 06.09.2013 nr 1-1/518

Veesõidukitega liiklemise keelamine

Sõudmise ja Aerutamise Klubi SAK Tartu 29. augusti.2013 taotluse kohaselt soovib klubi korraldada 5., 6. ja 12. oktoobril 2013 Emajõel Tartu linnas Eesti Sõudeliidu kalenderplaani kuuluvaid võistlusi akadeemilises sõudmises. Taotluse on esitanud SAK Tartu juhataja Jaan Vaiksaar, telefon 5037554.

SAK Tartu korraldatavatel võistlustel osalejate ja pealtvaatajate ohutuse tagamiseks on vajalik võistluste toimumise ajaks kehtestada võistluste toimumise kohas teistele veesõidukitele liikluspiirangud. Arvestades seda, et võistlused kestavad erinevatel päevadel mitmeid tunde, on
otstarbekas võimaldada piirangualast võistluste vaheaegadel teiste veesõidukite läbisõit.

Lähtudes veeseaduse paragrahv 18 lõike 5 punktist 4:
1. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 6,0 km ulatuses (kuni Rannani) 05. oktoobril 2013 kell 12.30 kuni kell 18.00 seoses Eesti Väikeste paatide  regatiga.

2. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 3,0 km
ulatuses (kuni Kvissentali tee pikenduseni) 06. oktoobril 2013 kell 10.00 kuni kell 16.00 seoses
Eesti Väikeste paatide regatiga.

3. Keelata veesõidukitega liiklemine Emajõel Tartu linnas Kroonuaia sillast ülesvoolu 6,0 km
ulatuses (kuni Rannani) 12. oktoobril 2013 kell 11.00 kuni kell 18.00 seoses Eesti Kaheksapaatide
sügisregatiga.

4. Lubada võistluste vaheaegadel läbisõit käesoleva korralduse punktides 1-3 nimetatud alast vaid
eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga tingimusel, et veesõidukite kiirus ja liikumistee ei häiri
ega ohusta võistlustel osalejaid, korraldajaid ja pealtvaatajaid.

5. Võistluste korraldajal tagada kasutatava veeala sulgemine ning võistlejate, korraldajate ja
pealtvaatajate ohutus ning pärast võistluste lõppu veekogu risustuse ja veereostuse likvideerimine.

6. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.

Korralduse peale on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus 30
päeva jooksul alates korralduse teatavaks tegemisest Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.


Reno Laidre
Maavanem

Eemal

 

Foorumi jalus

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson