Eesti kalade nimestik 

Klass: SILMUD (CEPHALASPIDOMORPHI) Eesti_kalad_1_small.jpg

Selts: SILMULISED (Petromyzontiformes)

Sugukond: silmlased (Petromyzontidae)

1. Merisutt, Petromyzon marinus

2. Ojasilm, Lampetra planeri

3. Jõesilm, Lampetra fluviatilis

Klass: LUUKALAD (OSTEICHTHYES)

Selts: TUURALISED (Acipenseriformes)

Sugukond: tuurlased (Acipenseridae)

4. Läänemere tuur, Acipenser oxyrinchus

Selts: HEERINGALISED (Clupeiformes)

Sugukond: heeringlased (Clupeidae)

5. Räim, Clupea harengus membras

6. Kilu, Sprattus sprattus balticus

7. Vinträim, Alosa fallax

Sugukond: anšoovislased (Engraulidae)

8. Anšoovis, Engraulis encrasicholus

Selts: LÕHELISED (Salmoniformes)

Sugukond: lõhelased (Salmonidae)

9. Lõhe, Salmo salar

10. Meriforell, Salmo trutta

11. Jõeforell, Salmo trutta trutta morfa fario

12. Vikerforell, Oncorhynchus mykiss

13. Harjus, Thymallus thymallus  

Sugukond: siiglased (Coregonidae) 

14. Rääbis, Coregonus albula

15. Merisiig, Coregonus lavaretus

16. Peipsi siig, Caregonus lavaretus maraenoides

17. Peled, Coregonus peled  

18. Nelma, Stenodus nelma  

Eesti_kalad_3_small.jpg

Selts: TINDILISED (Osmeriformes)

Sugukond: tintlased (Osmeridae) 

19. Meritint, Osmerus eperlanus

20. Peipsi tint, Osmerus eperlanus morpha spirinchus

Selts: HAUGILISED (Esociformes) Eesti_kalad_2_small.jpg  

Sugukond: hauglased (Esocidae)

21. Haug, Esox lucius

Selts: ANGERJALISED (Anguilliformes)

Sugukond: angerlased (Anguillidae)

22. Angerjas, Anguilla anguilla

Selts: KARPKALALISED (Cypriniformes)

Sugukond: karpkalalased (Cyprinidae)

23. Särg, Rutilus rutilus

24. Roosärg, Scardinius erythrophthalmus

25. Teib, Leuciscus leuciscus

26. Valgeamuur, Ctenopharyngodon idella

27. Säinas, Leuciscus idus

28. Turb, Leuciscus cephalus

29. Tõugjas, Leuciscus aspius

30. Lepamaim, Phoxinus phoxinus

31. Mudamaim, Leucaspius delineatus

32. Linask, Tinca tinca

33. Rünt, Gobio gobio

34. Viidikas, Alburnus alburnus

35. Tippviidikas, Alburnoides bipunctatus

36. Latikas, Abramis brama

37. Nurg, Blicca bjoerkna

38. Vimb, Vimba vimba

39. Koger, Carassius carassius

40. Hõbekoger, Carassius auratus gibelio

41. Karpkala, Cyprinus carpio

42. Nugakala, Pelecus cultratus

43. Kirju pakslaup (jämepea), Hypophthalmichthys nobilis

44. Abakala, Ballerus ballerus

45. Euroopa mõrukas, Rhodeus amarus

Sugukond: hinklased (Cobitidae)

46. Hink, Cobitis taenia

47. Vingerjas, Misgurnus fossilis

Sugukond: trullinglased (Nemacheilidae)

48. Trulling, Barbatula barbatula

Selts: SÄGALISED (Siluriformes)

Sugukond: sägalased (Siluridae)

49. Säga, Silurus glanis

50. Kanalisäga, Ictalurus punctatus

Selts: TUULEHAUGILISED (Beloniformes)

Sugukond: tuulehauglased (Belonidae)

51. Tuulehaug, Belone belone

Selts: TURSALISED (Gadiformes)

Sugukond: tursklased (Gadidae)

52. Pollak, Pollachius pollachius

53  Läänemere tursk, Gadus morhua callarias

Sugukond: lutslased (Lotidae)

54. Luts, Lota lota lota

55. Nelipoiseluts, Enchelyopus cimbrius

Selts: OGALIKULISED (Gasterosteiformes)

Sugukond: ogaliklased (Gasterosteidae)

56. Luukarits, Pungitius pungitius

57. Ogalik, Gasterosteus aculeatus

58. Raudkiisk, Spinachia spinachia

Sugukond: merinõellased (Syngnathidae)

59. Madunõel, Nerophis ophidion

60. Merinõel, Syngnathus typhle

Selts: AHVENALISED (Perciformes)

Sugukond: ahvenlased (Percidae)

61. Ahven, Perca fluviatilis

62. Koha, Sander lucioperca

63. Kiisk, Gymnocephalus cernuus

Sugukond: ridakalalased (Stichaeidae)

64. Suttlimusk, Lumpenus lampretaeformis

Sugukond: võikalalased (Pholidae)

65. Võikala, Pholis gunnellus

Sugukond: emakalalased (Zoarcidae)

66. Emakala, Zoarces viviparus

Sugukond: tobiaslased (Ammodytidae)

67. Väike tobias, Ammodytes tobianus

68. Suurtobias, Hyperoplus lanceolatus

Sugukond: mudillased (Gobiidae)

69. Must mudil, Gobius niger

70. Väike mudil, Pomatoschistus minutus

71. Pisimudil, Pomatoschistus microps

72. Kirju mudil, Gobiusculus flavescens

73. Ümarmudil, Neogobius melanostomus

Sugukond: unimudillased (Odontobutidae)

74. Kaugida unimudil, Perccottus glenii

Sugukond: makrellased (Scombridae)

75. Makrell, Scomber scombrus

Sugukond: mõõkkalalased (Xiphiidae)

76. Mõõkkala, Xiphias gladius

Selts MERIPUUGILISED (Scorpaeniformes)

Sugukond võldaslased (Cottidae)

77. Merihärg, Triglopsis quadricornis

78. Nolgus, Myoxocephalus scorpius

79. Meripühvel, Taurulus bubalis

80. Võldas, Cottus gobio

Sugukond: merivarblased (Cyclopteridae)

81. Merivarblane, Cyclopterus lumpus

Sugukond: kulleskalalased (Liparidae)

82. Pullukala, Liparis liparis liparis

Selts: LESTALISED (Pleuronectiformes)

Sugukond: kammellased (Scophthalmidae)

83. Kammeljas, Scophthalmus maximus

Sugukond: lestlased (Pleuronectidae)

84. Soomuslest, Limanda limanda

85. Merilest, Pleuronectes platessa

86. Lest, Platichthys flesus trachurus

Punasega tähistatud -  Eestisse sisse toodud liik, mis on lisatud võrliikide nimekirja.

Lillaga tähistatud - Eestisse sisse toodud liik, mida ei ole lisatud võõrliikide nimekirja.

Sinisega tähistatud - Eestis kunagi esinenud liik.


© Kalastusinfo.ee kasutajatingimused