Kalapüügiluba nakkevõrguga püügiks

vorgutamine.jpg

Püügivahend Nakkevõrk
Taotlemine Taotlemine järgmiseks aastaks algab püügiaastale eelneva aasta detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Näiteks 2020. aastaks algab taotluste vastuvõtt 2019. aasta 2. detsembril, kell 09:00.
Perioodi pikkus
Nädal (siseveekogudes, merel ja Võrtsjärvel) või kuu (Peipsil). Loa saab osta ka mitmeks perioodiks (nädalaks või kuuks). 

Piirarv

Lubade arv on piiratud ja neid antakse kindlatele veekogudele (meri ning suuremad järved ja jõed). Limiidid merel, Peipsi, Võrtsjärvel ja siseveekogudel.
Limiit isiku kohta Ühele isikule antakse ühe nakkevõrguga püügiks ühe veekogu piires üks sama kehtivusajaga kalastuskaart.
Maksumus 2020. aastal on nädalase loa hind Läänemerel, Võrtsjärvel ja siseveekogudes 7 eurot (va Tartu ja Jõgeva maakond, kus luba maksab 4 eurot). Kuuajane luba Peipsil maksab 13 eurot. 

NB! Kalastuskaart on eraldi püügiõigust andev dokument ning selle ostmiseks ei pea olema tasutud harrastuspüügiõiguse tasu (1 aasta 20 eurot, 6 kuud 13 eurot jne). 

2020. aasta lubadest jagatakse ligikaudu 94% internetis kodulehel pilet.ee, ülejäänud keskkonnaametis kohapeal.

1. Loa ostmine keskkonnaametist

Keskkonnaametist saab järgmiseks aastaks kehtestatud püügivõimalusi (kalastuskaarte) taotlema hakata detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Taotleda saab seni, kuni limiiti jätkub.

Kalastuskaardi saamiseks tuleb keskkonnaametile esitada vormikohane taotlus. Taotluse vormi saab maakondlikust kontorist või alla laadida siit: Kalastuskaardi taotluse vorm http://www.kalastusinfo.ee/media/File/Taotlus kalastuskaardi saamiseks.doc Kalastuskaardi taotluse vorm PDF

Kui taotlus esitatakse keskkonnaametis kohapeal teise isiku eest, peab taotlusele olema lisatud taotleja allkirjastatud volikiri, mis volitab teist isikut taotleja nimel taotlust üle andma. 

Taotluse võib saata ka posti või e-posti teel. E-posti teel esitataval taotlusel peab olema nõuetele vastav digitaalallkiri.

E-posti teel tuleb taotlus saata aadressil info@keskkonnaamet.ee ja posti teel aadressil F.J. Wiedemanni 13, 72213, Türi.   

Posti või e-posti teel esitatud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks selle registreerimise kuupäev ja kellaaeg keskkonnaameti dokumendiregistris. Kirja saatmise kuupäeva ja/või kellaaega arvesse ei võeta. Kohapeal esitatud taotlusele lisab kalastuskaardi andja ajatempli (taotluse vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja sekundi täpsusega).  

Kalastuskaardi taotlused rahuldatakse nende ajalise laekumise järjekorras.

Kalastuskaardi andja otsustab kalastuskaardi andmise või andmisest keeldumise ning teavitab tehtud otsusest taotlejat hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse kalapüügiseaduse § 27 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 loetletud juhtudel.

Kalastuskaardi eest tuleb maksta 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist kalastuskaardi andmise kohta. Taotlejale saadetakse ka vastavasisuline teavitus posti või e-posti teel. Tasu tähtajaks maksmata jätmisel muutub kalastuskaardi andmise otsus kehtetuks.

Luba aktiveeritakse pärast tasu laekumist 1-2 tööpäeva jooksul.

2. Loa ostmine internetist

Internetis saab järgmiseks aastaks kehtestatud püügivõimalusi (kalastuskaarte) taotlema hakata detsembrikuu esimesel tööpäeval kell 9:00. Taotleda saab seni, kuni limiiti jätkub.

Esmakordsel taotlemisel tuleb kasutajal end autentida ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Pärast seda saab luua endale kasutajakonto ning edaspidi siseneda ka kasutajanime ning parooli abil.

Enne kalastuskaardi taotluse täitmist tuleb pilet.ee lehele kindlasti sisse logida. Vastasel juhul suunatakse teid pärast taotluse täitmist tagasi sisselogimise lehele ning esitatud taotlus läheb kaotsi.

Taotluse esitamiseks tuleb valida pilet.ee kodulehel vasakust menüüst "Kalastuskaart", =>"Maakond"või "Püügipiirkond" => "Püügivõimalus". Kui taotlus täidetud, suunduge maksma. Tasuda saab nii internetipanga vahendusel kui ka MasterCardi või Visa krediitkaardiga.

Enne maksmist teavitatakse taotlejat kalastuskaardi andmisest või andmisest keeldumise kohta. Kalastuskaardi andmisest keeldutakse kalapüügiseaduse 27 lõigetes 1, 2, 3 ja 4 loetletud juhtudel.

Internetis saab luba taotleda vaid sellele isikule, kelle nime alt lehele siseneti. Maksta kalastuskaardi eest saab ka teise isiku pangakonto kaudu (sel juhul tuleb netipanka sisse logida teise isiku ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil).

Internetist ostes aktiveeritakse luba kohe pärast tasu maksmist.

Probleemide korral helista numbril 611 8000 või saada kiri: info@pilet.ee 


Teadmiseks kalastuskaardi omanikule

Kalastuskaarti ei saa muuta ega kehtetuks tunnistada.

Kalastuskaardi puhul on püügiõigust tõendavaks dokumendiks isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba, pensionitunnistus jne).    

Oma nimele väljastatud harrastuspüügilube (kalastuskaart, püügiõigus) saab vaadata kodulehel www.pilet.ee (valida ülevalt menüüribalt "Minu andmed/Piletid").    

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne järgmiselt:

  1. kui kalastuskaart kehtib kuni üks kuu, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu (andmed esitatakse vaid üks kord);
  2. kui kalastuskaart kehtib rohkem kui üks kuu (luba mitmeks kuuks), esitatakse püügiandmed iga kuu kohta püügikuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (näiteks maikuu aruanne 5. juuniks).

Aruanne tuleb esitada ka siis, kui püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sellisel juhul märgitakse aruandelehele püügikoguseks null.

Andmete esitamata jätmisega võib kaasneda rahatrahv ning alates 01.01.2018 keeldutakse taotlejale uue kalastuskaardi andmisest kui ta on taotluse esitamisele eelnenud aastal jätnud püügiandmed esitamata. Loe lisa siit: Püügiandmete esitamine.

Kalastuskaardi omaniku haigestumise korral võib püügivahendi veekogust eemaldada ka loa omaniku poolt volitatud isik. Kirjalikus volikirjas peab olema märgitud volitaja ja volitatava ees- ja perekonnanimi, isikukood, posti- ja e-posti aadress, telefoninumber, kalapüügivahendi märgistus, asukoht, püügilt eemaldamise kuupäev ning volitaja allkiri.

Volituse alusel püügivahendi eemaldamisest teavitatakse üks tund enne veekogule minekut keskkonnainspektsiooni valvetelefoni lühinumbril 1313. Lisaks volikirjas olevatele andmetele tuleb teatada ka lähtekoht, kust suundutakse veekogule.


Teadmiseks nakkevõrguga püügil

Seisevpüünised (võrgud, õngejadad) peavad olema tähistatud avaveepoolses otsas kahe ühele vardale ülestikku kinnitatud lipuga, teises otsas ühe vardale kinnitatud lipuga ning jäävabas vees muudes väljaulatuvates tippudes punaste või oranžide poidega läbimõõduga vähemalt 15 cm.

Seisevpüünistel, mis paiknevad ranna või kaldaga paralleelselt, tähistatakse ühe lipuga jada parempoolne ots (veekogult kalda suunas vaadatuna) ning kahe lipuga jada vasakpoolne ots.

Püügivahendi otsi tähistavad lipud, mõõtudega vähemalt 20×30 cm, peavad olema punased või oranžid, välja arvatud kahe lipuga tähise alumine lipp. Lipu alumise serva kõrgus vee- või jääpinnast peab olema vähemalt 1 meeter. Erandina võib kalapüügil kuni 1 meetri sügavusel jäävabas vees olla lipu alumise serva kõrgus veepinnast vähemalt 0,5 m.

Vastavalt lippude arvule vardal tuleb varda külge lippude kohale kolmesentimeetrise vahega kinnitada vähemalt kahe sentimeetri laiused helkurribad. Juhul kui ohutuse tagamiseks kasutatakse vahelippe, peab nende värv erinema otsalippude värvist.    

kalapuugivahendi_tahistamine.jpg

Püügivahendi märgistuseks (tähistuslippude nr) on kalastuskaardi omaniku isikukood.

Keelatud on nakkevõrguga sulgeda üle 1/3 veekogust, väina, lahe või vooluveekogul olevate saarte (madalike) vahelise vooluosa laiusest, jättes vabaks ristlõike sügavaima osa, välja arvatud Võrtsjärvel.

Nakkevõrgu silmasuurus merel on määratud kalapüügieeskirja §-des 25-27.

Võrgusilma suurus (2x ruudu külg) siseveekogudes (va Saare ja Valga maakond) ei või olla väiksem kui 60 mm, Võrtsjärves 130 mm, Peipsi järves 60-80 mm. Võrgusilma suurus Saare maakonna siseveekogudel ei või olla 130 mm ning Valga maakonnas 100 mm.

Lubatud nakkevõrgu pikkus on 70 meetrit. Tartu ja Jõgeva maakonnas on lubatud pikkus 35 meetrit. (va Võrtsjärves, Peipsi, Lämmi ja Pihkva järves, kus see on 70 meetrit).

Emajõel keelatud sulgeda nakkevõrguga vanajõgede sisse- ja väljavoolukohti Emajõe suhtes.

NB! Keelatud on mitme kalapüügiõigust tõendava dokumendi (erinevatele isikutele kuuluvate kalastuskaartide) alusel püügivahendite (võrkude) ühte jadasse püügile asetamine.


© Kalastusinfo.ee