Kalapüügiseadus ja selle alamaktid

peipsiveere.jpg

Ära on toodud kõik Kalapüügiseaduse alamaktid (Vabariigi Valituse ja Keskkonnaministri määrused) k.a. kutselist kalapüüki reguleeriv seadusandlus. Välja on jäetud õigusaktid, mis käesoleval hetkel ei oma regulatiivset mõju (nt. mitmed ajutised püügikitsendused, püügivahendite piirarvude kehtestamine eelnevateks aastateks kutselisel ja harrastuslikul kalapüügil jne.). Välja on jäetud ka õigusaktide üksikud redaktsioonid, sest need sisalduvad juba vastava seaduse või määruse sees. Loetelu lõpus leiate ka teiste seaduste alusel kehtestatud õigusakte.

Õigusaktid on järjestatud nende jõustumiskuupäevade järgi, v.a. Kalapüügiseadus ja Kalapüügieeskiri.

Õigusakt

Kalapüügiseadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Kalapüügieeskiri
jõustumiskuupäev 01.01.2017

Ajutised kalapüügikitsendused ja agarikupüügi ala Läänemerel 2018. aastal
jõustumiskuupäev 01.01.2018

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2018. aastal
jõustumiskuupäev 01.01.2018   

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal
jõustumiskuupäev 01.12.2017

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord
jõustumiskuupäev 31.12.2016

Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise kord
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta
jõustumiskuupäev 01.09.2015

Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine
jõustumiskuupäev 11.07.2015

Kalavarudele ja veetaimedele tekitatud kahju hüvitamise määrad, arvutamise alused ja metoodika ning tekitatud kahju arvutamise akti vorm
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti lisamise võimalus
jõustumiskuupäev 20.11.2015

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu
jõustumiskuupäev 03.02.2017

Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord
jõustumiskuupäev 1701.01.2011

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid
jõustumiskuupäev 01.09.2015

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal  Kehtetu
Keskkonnaministri 12.11.2009 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 20.11.2009 

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu ja kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal   Kehtetu
Keskkonnaministri 18.11.2008 määrus nr 47
jõustumiskuupäev 24.11.2008

Kutselise kalapüügi võimalused ning «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks  Kehtetu
Vabariigi Valitsuse 16.10.2008 määrus nr 152
jõustumiskuupäev 09.02.2009

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2008. aastal  Kehtetu
Keskkonnaministri 10.12.2007 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 02.02.2008

Teisi õigusakte

Looduskaitseseadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi loodusesse laskmisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad
jõustumiskuupäev 29.04.2005

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
jõustumiskuupäev 03.07.2004

Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
jõustumiskuupäev 03.07.2004

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
jõustumiskuupäev 30.03.2012

© Kalastusinfo.ee