Kalapüügiseadus ja selle alamaktid

peipsiveere.jpg

Ära on toodud kõik Kalapüügiseaduse alamaktid (Vabariigi Valituse ja Keskkonnaministri määrused) k.a. kutselist kalapüüki reguleeriv seadusandlus. Välja on jäetud õigusaktid, mis käesoleval hetkel ei oma regulatiivset mõju (nt. mitmed ajutised püügikitsendused, püügivahendite piirarvude kehtestamine eelnevateks aastateks kutselisel ja harrastuslikul kalapüügil jne.). Välja on jäetud ka õigusaktide üksikud redaktsioonid, sest need sisalduvad juba vastava seaduse või määruse sees. Loetelu lõpus leiate ka teiste seaduste alusel kehtestatud õigusakte.

Õigusaktid on järjestatud nende jõustumiskuupäevade järgi, v.a. Kalapüügiseadus ja Kalapüügieeskiri.

Õigusakt

Kalapüügiseadus UUS
Riigikogu 19.02.2015 seadus
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Kalapüügieeskiri
Vabariigi Valitsuse 09.05.2003 määrus nr 144
jõustumiskuupäev 18.05.2003

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2015. aastal
Keskkonnaministri 19.12.2014 määrus nr 56
jõustumiskuupäev 01.01.2015    

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2015. aastal  
Keskkonnaministri 25.11.2014 määrus nr 53
jõustumiskuupäev 01.12.2014

Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord UUS
Keskkonnaministri 19.06.2015 määrus nr 38
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord UUS
Vabariigi Valitsuse 15.12.2014 määrus nr 186
jõustumiskuupäev 01.01.2015    

Satelliitjälgimissüsteemi kaudu edastatavate andmete esitamise kord ning satelliitjälgimisseadmele esitatavad nõuded
Keskkonnaministri 27.08.2004 määrus nr 109
jõustumiskuupäev 12.09.2004

Eripüügiloa vorm, taotluse läbivaatamise, loa väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning eripüügiõiguse tasu
Keskkonnaministri 01.04.2004 määrus nr 11
jõustumiskuupäev 19.04.2004

Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise kord  UUS
Vabariigi Valitsuse 19.06.2015 määrus nr 39
jõustumiskuupäev 01.07.2015

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine
Vabariigi Valitsuse 25.07.1995 määrus nr 275
jõustumiskuupäev 05.08.1995  

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus
Vabariigi Valitsuse 09.03.2004 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 18.03.2004

Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm
Vabariigi Valitsuse 04.12.2003 määrus nr 307
jõustumiskuupäev 20.12.2003

Laeva sadamasse tuleku ning pardal olevate kalakoguste kohta teate edastamise aeg, kord ja edastatavate andmete nimistu
Keskkonnaministri 17.12.2002 määrus nr 76
jõustumiskuupäev 01.01.2003

NEAFC-i kalapüügieeskirjade jõustamine
Vabariigi Valitsuse 25.06.2002 määrus nr 206
jõustumiskuupäev 01.07.2002

Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus
Vabariigi Valitsuse 28.02.2002 määrus nr 89
jõustumiskuupäev 08.03.2002

Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord
Vabariigi Valitsuse 12.12.2000 määrus nr 414
jõustumiskuupäev 17.12.2000

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid
Vabariigi Valitsuse 12.12.2000 määrus nr 412
jõustumiskuupäev 17.12.2000

NAFO reeglite tundmise tunnistuse väljaandmise kord ja teadmiste hindamise metoodika
Keskkonnaministri 24.11.2000 määrus nr 72
jõustumiskuupäev 30.11.2000

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2010. aastal  Kehtetu
Keskkonnaministri 12.11.2009 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 20.11.2009 

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu ja kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal   Kehtetu
Keskkonnaministri 18.11.2008 määrus nr 47
jõustumiskuupäev 24.11.2008

Kutselise kalapüügi võimalused ning «Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe» alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile eraldatud aastane lubatud saak 2009. aastaks  Kehtetu
Vabariigi Valitsuse 16.10.2008 määrus nr 152
jõustumiskuupäev 09.02.2009

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2008. aastal  Kehtetu
Keskkonnaministri 10.12.2007 määrus nr 62
jõustumiskuupäev 02.02.2008

Teisi õigusakte

Looduskaitseseadus
Riigikogu 21.04.2004 seadus
jõustumiskuupäev 10.05.2004

Kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi loodusesse laskmisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad
Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määrus nr 69
jõustumiskuupäev 29.04.2005

Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73
jõustumiskuupäev 03.07.2004

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Vabariigi Valitsuse 18.07.1996. a määrus nr 69
jõustumiskuupäev 29.04.2005

© Kalastusinfo.ee