KIK rahastamine

plaani_kulajarv.jpg

Rahastatud porjektidega saab tutvuda KIK-i kodulehel

Keskkonnainvesteeringute Keskuse kalanduse ja maakondliku kalanduse programmi raames rahastatud projektid.

2009. aasta 

Voor
Projekti nimetus Summa
Toetuse saaja


Kalandusalased teadusuuringudI
EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ning andmete analüüs  
7 300 000 Keskkonnaministeerium
I
Kassari lahe tööndusliku punavetikavaru uuringud 
182 640 Keskkonnaministeerium 
I
Eesti väikejärvede  kalastiku uuringud 
225 000 Keskkonnaministeerium 
II
Kalade taastootmise alased uuringud
200 000 Keskkonnaministeerium 
II
Tegevuskava jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks
220 000 Keskkonnaministeerium 

KOKKU
8 127 640


Kalavarude taastootmine


I
Meriforelli kalakasvatuslik taastootmine
743 000 Keskkonnaamet Hiiu-Lääne-Saare regioon
I
Angerja asustamine 2010.aastal 
1 937 000 Keskkonnaministeerium
II
Jõevähi asustamine
491 000 Keskkonnaamet

KOKKU
3 171 000


Kalavarude kaitse ja kontroll


I
Kalalaevade satelliitjälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud
961 541 Keskkonnainspektsioon
I
Põhja-Atlandi tsoonis püüdvate laevade inspekteerimine
658 050 Keskkonnainspektsioon
I
Põhja-Atlandi tsoonis püüdvate laevade inspekteerimine - laeva rentimine
1 910 000 Keskkonnainspektsioon
I
Nafo tsoonis püüdvate laevade varustamine vaatlejagea 1-aastane periood
4 000 000 Keskkonnainspektsioon
I
Patrulllaeva "Valve" kasutamine välismissioonil  
165 000 Keskkonnainspektsioon
II
Põhja-Atlandi tsoonis püüdvate laevade inspekteerimine - laeva rentimine
5 642 540 Keskkonnainspektsioon
II
Kalapüügi järelevalve tõhustamine Läänemerel 365 400 Keskkonnainspektsioon

KOKKU
13 702 531 


Kalandusalased arendusprojektid


II
Keskkonda säästva kalapüügi  propageerimine läbi  ülevabariigiliste võistluste
83 325 MTÜ Eesti Kalaspordi Liit
II
Isade-poegade kalastuslaagrid
235 116 MTÜ Koos Kalale
II
Ajakiri "Kalastaja" väljaandmise toetamine
112 500 Zero Gravity OÜ
II
Harrastuskalastuse infokeskuse töö jätkamine
76 537 Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi
II
Laeva Johanna moderniseerimine kalandus-uuringute läbiviimiseks
188 000 Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
II
Kalanduse kakskeelsed leheküljed ajalehes “Peipsirannik”
55 500 Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit
II
Elektrooniliste kalapüügiraportite süsteemi (ERS) juurutamine
2 287 500 Põllumajandusministeerium

KOKKU
3 038 478


Maakondlik programm


II
Lõhilaste kudealade korrastamine ning rändetakistuse likvideerimine Kaldamäe ja Kõrtsiojal. Hooldustööde tulemuslikkuse hindamine Piirsalu jõel
70 732 MTÜ Trulling
II
Suure-Jaani paisjärve eutrofeerumise peatamine
289 680 Kalastusklubi Suure-Jaani Säga MTÜ
´II
Taebla jõe kalastiku ja jõevähi uuring
76 800 MTÜ Trulling

KOKKU
437 212


KÕIK KOKKU
26 828 525

2008. aasta 

Voor
Projekti nimetus Summa
Toetuse saaja


Kalandusalased teadusuuringudI

EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ning andmete analüüs
7 000 000

Keskkonnaministeerium

I
Angerja staatus Eestis ja riiklik tegevusplaan Euroopa Komisjonile
150 000
Eesti Maaülikool
I
Kalade taastootmise alased uuringud
200 000
Keskkonnaministeerium
I
Eesti meriforelli kudejõgede taastootmispotentsiaali hindamine ning võimalikud rehabilitatsioonimeetmed
360 000
Keskkonnaministeerium
II Võõrliik Mnemiopsis leydi ökoloogiline mõju pelaagilistele töönduslikele kalavarudele
403 960
Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
II Pärnu- ja Liivi lahe töönduskalade noorjärkude uuring
242 550
Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
II Koha ja latika ränded ja säästev kasutus Peipsi järve ja Võrtsjärve vahel
187 400
MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus

III

Kalade taastootmise alased uuringud

200 000

Keskkonnaministeerium

III

Läänemere tursa, kilu, mere- ja laheräime varude olukorra kvalitatiivne fooniprognoos aastateks 2009-2016

392 701

Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut


KOKKU
9 136 611


Kalavarude taastootmine


I

Jõevähi uuringud ja asustamine Jõgevamaal 2008

90 000

Jõgevamaa Keskkonnateenistus

I

Meriforelli asustamine Nõva ja Riguldi jõkke

116 112

Läänemaa Keskkonnateenistus

I Jõevähi asustamine Võrumaa veekogudesse 2008a.
90 000
Võrumaa keskkonnateenistus
I
Kunstkoelmud Pärnu lahes koha kudesubstraadina
170 000
Pärnumaa Keskkonnateenistus
II
Jõevähi ja kalade asustamine Kamari paisjärve
48 700 Põltsamaa VV
II
Jõeforelli elupaikade taastamine Vodja jõe kanaliseeritud lõigus
653 334
Eesti Forell SA
II
Angerja asustamine
1 847 000
Keskkonnaministeerium
III
Meriforelli kalakasvatuslik taastootmine
665 000 Hiiumaa Keskkonnateenistus

KOKKU
3 680 146


Kalavarude kaitse ja kontroll


I
Kalalaevade satelliitjälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud  
849 644 Keskkonnainspektsioon 
I
NAFO tsoonis püüdvate laevade varustamine vaatlejatega, 3-kuuline periood  
1 200 000 Keskkonnainspektsioon 
I
NAFO tsoonis püüdvate laevade varustamine vaatlejatega, 2-aastane periood   
4 730 184 Keskkonnainspektsioon 
I
Põhja-Atlandi tsoonis püüdvate laevade inspekteerimine   
553 060 Keskkonnainspektsioon 
I
Peipsi järve puhastamine võrkudest 
81 000  Keskkonnainspektsioon 
III
Kalapüügi järelevalve tõhustamine Läänemerel
405 800 Keskkonnainspektsioon
III
Põhja- Atlandi tsoonis püüdvate laevade inspekteerimine-laeva rentimine
8 350 000 Keskkonnainspektsioon
III
NAFO tsoonis püüdvate laevade varustamine vaatlejatega, 4-kuuline periood
1 986 499 Keskkonnainspektsioon

KOKKU
18 156 187


Kalandusalased arendusprojektid


I
Ajakirja „Kalastaja“ väljaandmise toetamine  
150 000
Zero Gravity OÜ
I
Harrastuskalastuse infokeskuse loomine 
100 000  Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi
II
Peipsi järve kalastik ja kalandus
286 232 Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
II
Peipsi kalandusuuringuteks kasutatava laeva" Maru"korraline täisülevaatus
244 350 Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
II
Säästev kalandus Peipsil
49 995 MTÜ Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit
II
Harrastuskalapüügi propageerimine ülevabariigiliste võistlustega  
168 400 MTÜ Eesti Kalaspordi Liit
II
Elektroonilise võrgusilma mõõteriistade soetamine 
391 165 Keskkonnainspektsioon

KOKKU
1 390 142


Maakondlik programm


I Kalastiku tasakaalu taastamine Käina lahes
25 000 Hiiumaa Keskkonnateenistus
I Teabepäevad kutselistele kaluritele Ida-Virumaal 
22 099 MTÜ Peipsi Alamvesikonna Liit
I Jõevähi asustamine Taebla jõe alam-ja keskjooksule
43 040 Läänemaa Keskkonnateenistus
I Asustamise tulemuslikkuse hindamine Nõva jõel
98 000 Läänemaa Keskkonnateenistus
I Jõeforelli asustamine Raplamaal
30 000 Raplamaa Keskkonnateenistus
I Haugi asustamine Raplamaa veekogudesse 
40 000 Kaiu Kalaklubi MTÜ
I Tartumaa veekogude kalastiku ja jõevähi seire 2008.a.
40 000 Tartumaa Keskkonnateenistus
I Jõevähi asustamine Valgamaal 2008.aastal 
79 296 Valgamaa Keskkonnateenistus
I Jõevähiruuringud Valgamaal 2008.a.
30 000  Valgamaa Keskkonnateenistus
I Valga linna Pedeli jõe paisjärve kalastiku ja kalatrepi läbitavuse uuring 
30 000 Valgamaa Keskkonnateenistus
I Kalavarude taastootmine Viljandimaa veekogudes 2008
46 800 Viljandimaa Keskkonnateenistus 
I Viljandimaa väikejärvede kalastik
48 000 Viljandimaa Keskkonnateenistus
II
Kloostri jõe sõõrsuude ja kalastiku uuring 
43 373
MTÜ Trulling
II
2008 a kalandusnädal Jõgevamaal
34 392 Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit
II
Jõgeva maakonna koolinoorte õngitsemise meistrivõistlused "Saare särg 2008" 
10 670 Jõgevamaa Metsaselts MTÜ
II Lõhilaste ja sõõriksuude kudealade korrastamine ning rändetõkete kõrvaldamine Piirsalu jõel 
66 215 MTÜ Trulling
II
Jõevähi uuringud Lääne-Virumaal ja vähiveekogude andmebaaside koostamine
30 000 Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus
II
Jõevähi asustamine ja jõevähi uuringud Põlvamaal 2008 aastal
60 000 Põlvamaa Keskkonnateenistus
II
Karpkala asustamine Raplamaa veekogudesse
20 000 Kaiu Kalaklubi MTÜ
II
Linaski asustamine Raplamaa veekogudesse
30 000 Kaiu Kalaklubi MTÜ
II
Emajõe harrastuskalapüügi uuring
51 725 Tartumaa Keskkonnateenistus
II
Jõevähiruuringud Võrumaa veekogudes 2008.a.
23 000 Võrumaa Keskkonnateenistus
III
Ülevaade Läänemaa rannakalandusest 2001-2007 
49 900 MTÜ Läänemaa Keskkonnaprojekt
III
Kalatranspordi vahendite soetus
54 444 Kaiu Kalaklubi MTÜ
III
Jõevähi asustamine Raplamaa veekogudesse
40 000 Raplamaa Keskkonnateenistus
III
Harrastuskalapüügi edendamine Tartumaal 2008
25 000 Tartumaa Keskkonnateenistus 

KOKKU
1 070 954


KÕIK KOKKU
33 434 040