Klubi põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU LÕUNA-EESTI KALASTAJATE KLUBI PÕHIKIRI

1. Mittetulundusühingu nimi

Käesolevas põhikirjas sätestatud mittetulundusühingu (edaspidi: ühingu) nimi eesti keeles on Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi.

2. Ühingu asukoht

Ühingu asukoht: Tartu linn, Eesti Vabariik ning aadress: Võru tn 80, Tartu 50111

3. Ühingu eesmärk

 1. Ühingu eesmärgiks on ühingu liikmete loodus- ja kalastushuvil põhineva ühistegevuse korraldamine ja liikmete vaimse ning füüsilise tervise säilitamine.
 2. Ühingu eesmärgi saavutamiseks ühing:
  1. korraldab üritusi ökoloogia, loodushoiu ja kalanduse valdkondades;
  2. säilitab ja arendab kalapüügi traditsioone;
  3. korraldab ühingu liikmetele kalastusalast väljaõpet;
  4. korraldab ühingu liikmetele konsulteerimist loodushoiu ja kalanduse alal;
  5. abistab ühingu liikmeid kalapüügivahendite hankimisel;
  6. arendab kalandusalaseid välissidemeid;
  7. arendab sportlikku kalapüüki;
  8. liikmete volitusel sõlmib liikmete nimel kalapüügiks vajalikke lepinguid, samuti osutab muid põhikirjaga kooskõlas olevaid teenuseid.

4. Ühingu liikmed, liikmeks vastuvõtmine

 1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes vastab ühingu põhikirja nõuetele.
 2. Ühingu liikmeks võib astuda iga Eesti Vabariigis alaliselt elav füüsiline isik.
 3. Ühingu liikmeks võib astuda iga Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärgid vastavad ühingu eesmärkidele.
 4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse ja kahe ühingu liikme soovituse alusel.

5. Ühingust väljaastumine

Iga ühingu liige võib ühingust välja astuda, teatades sellest kirjalikult juhatusele ette vähemalt kaks kuud.

6. Ühingust väljaarvamine

 1. Liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega järgmistel alustel:
  1. põhikirja järgimata jätmisel;
  2. ühingu olulisel määral kahjustamisel;
  3. liikmemaksu tasumatajätmisel.
 2. Ühingust välja arvatud liikmele teatatakse viivitamatult tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest.
 3. Ühingust väljaarvamise otsusele võib esitada kaebuse ühingu üldkoosolekule.

7. Liikmelisuse lõppemise tagajärjed

Kui liikmelisus lõppeb majandusaasta kestel, siis juba tasutud liikmemaksu ei tagastata.

8. Liikmete õigused

Ühingu liikmetel on õigus:

 1. osaleda juhtorganite töös;
 2. esitada juhatusele ja üldkoosolekule ühingu tegevust puudutavates küsimustes ettepanekuid ja arupärimisi;
 3. osaleda käesoleva põhikirja p.3 nimetatud eesmärkide elluviimisel ja kasutada vastavaid teenuseid.

9. Ühingu liikmete kohustused

Ühingu liikmed on kohustatud:

 1. järgima käesolevat põhikirja;
 2. tasuma liikmemaksu ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras.

10.Üldkoosolek

 1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
 2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või teiste organite pädevusse.

11.Üldkoosoleku pädevus

 1. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  1. ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
  2. juhatuse tööle hinnangu andmine;
  3. ühingu aruannete ja eelarve kinnitamine;
  4. juhatuse liikmete arvu, juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete määramine;
  5. ühingu tegevuse lõpetamise, ühingu ühinemise või jagunemise otsustamine;
  6. ühingu põhikirja muutmine;
  7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

12.Üldkoosoleku läbiviimine

 1. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades koosoleku toimumisest ette vähemalt seitse päeva. Koosoleku kokkukutsumise teatisele lisatakse päevakord.
 2. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.

13.Üldkoosoleku otsus

 1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
 2. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.
 3. Ühingu tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud rohkem kui 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

14.Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

15.Juhatus

 1. Juhatuse liikmed määratakse üldkoosoleku poolt, kes otsustab ka juhatuse liikmete arvu. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 3.
 2. Juhatuse esimees määratakse üldkoosoleku poolt.

16.Juhatuse pädevus

 1. Juhatus:
  1. moodustab töögrupid ühiste ülesannete ja probleemide lahendamiseks;
  2. annab ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta;
  3. esitab üldkoosolekule ühingu majandusaasta aruande kinnitamiseks;
  4. viib ellu üldkoosoleku otsuseid ning tegeleb ühingu asjaajamisega;
  5. haldab ühingu vara;
  6. teeb ettepaneku üldkoosolekule liikmemaksude suuruse kinnitamiseks ja korraldab liikmemaksude arvestust;
 2. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes.

17.Juhatuse otsus

 1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
 2. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamus.

18.Järelvalve

Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse üle. Selle ülesande täitmiseks ja ühingu finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek moodustada revisjonikomisjoni, määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

19.Ühingu vara

 1. Ühingu vara tekib:
  1. liikmemaksudest
  2. rahaliselt hinnatavatest annetustest ja eraldistest;
  3. tulust, mida võidakse saada ühenduse väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, kultuurhariduslike või muude ühenduse põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
  4. muust tulust.
 2. Ühingu vara haldab, kasutab ja käsutab juhatus.

20.Ühingu lõpetamine

 1. Ühingu tegevus lõpetatakse:
  1. ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe liikme;
  2. üldkoosoleku võimetuse korral määrata juhatuse liikmeid;
  3. kui ühing ei suuda saavutada oma põhikirjalisi eesmärke.
 2. Ühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega.

21.Ühingu vara jaotus ühingu lõpetamise korral

Peale võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara lähedaste eesmärkidega mittetulundusühingule.

22.Likvideerimine

 1. Ühingu lõpetamisel valitakse ühingu koosolekul likvideerijad.
 2. Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse aktiga. Ühingu tegevus lõpetatakse juhatuse viimase koosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerijate tegevuse akt.

23.Ühingu ühinemine ja jagunemine

Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

24.Ühingu majandusaasta

Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

Põhikiri on vastu võetud 08.märtsil 2005.a.

Juhatuse esimees: