Võistlused Kalastuskaart Kalastusluba

Arhiiv

MARINE24


Kalastustest

Salmo

Trapper
Jagermeister

Jahipaun

Fishing24

Schotter

Salvest

Konksupood


jahindusinfo.ee

Toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Jagermeister

Uudised

KIK toetas kalanduse projekte 700 tuhande euroga

22.12.2015

Koostas: Kalastusinfo.ee

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas oma 21. detsembril toimunud koosolekul rahastada 21 kalanduse valdkonna projekti summas 702 010,77 eurot.

Toetusi anti kalandusalastele arendusprojektidele, kalandusuuringutele, kalavaru kaitsele ja vee-elustiku ökoloogilise seisundi parandamiseks.

Suurima toetuse, 141 343,90 eurot sai MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond angerja asustamise jätkamiseks 2016. aastal. Vastav summa on kogutud aasta jooksul kutselistelt kaluritelt püügiõiguse tasuna.

Aasta tagasi rahastati detsembrivoorus ühtekokku 26  projekti kogusummas 797 489,72 eurot.  

KIK-i nõukogu 21.12.2015 otsusega rahastatud projektid. 

Taotleja Projekt Toetus Valdkond
Koeru Vallavalitsus Väinjärvele infotahvlite paigaldamine 1 020,00 Kalandusalased arendusprojektid
Eesti Maaülikool Võrtsjärve kalanduslaager 2016 21 360,00 Kalandusalased arendusprojektid
Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi Harrastuskalastuse infokeskuse tegutsemine 2016. aastal 10 361,36 Kalandusalased arendusprojektid
Tallinna Kalaspordi Klubi Rahvusvaheliste kalaspordivõistluste korraldamine 2016. aastal 15 880,38 Kalandusalased arendusprojektid
Saunja Loodushariduskeskus Rannakalanduse teemalised õppelaagrid Silma õpikojas 4 123,68 Kalandusalased arendusprojektid
Tallinna Kalaspordi Klubi Noorte kalaspordiringide tegevuse pilootprojekt 2016. aastaks 15 260,80 Kalandusalased arendusprojektid
Eesti Maaülikool Talvise harrastuspüügi sotsiaalmajanduslike aspektide ja väljapüügi suuruse in situ uuring Peipsi järvel 1 665,60 Kalandusuuringud
Tartu Ülikool Ogaliku varu ja ökoloogia uuringud Eesti merealadel 64 266,10 Kalandusuuringud
Eesti Maaülikool Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2016. a 27 848,20 Kalandusuuringud
Keskkonnaministeerium Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs 28 000,00 Kalandusuuringud
Tartu Ülikool Ümarmudila Eesti rannikumeres: rakendusuuring edasise meetmekava väljatöötamise aluseks 56 018,03 Kalandusuuringud
Keskkonnaministeerium Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves 125 000,00 Kalandusuuringud
Tartu Ülikool Loobu jõe forelli, lõhe ja harjuse taastootmispotentsiaali hindamine Joavesik paisust ülesvoolu jäävas jõestikus 13 648,80 Kalandusuuringud
Keskkonnaministeerium Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes 16 000,00 Kalandusuuringud
Keskkonnaministeerium Pärnu- ja Liivi lahe töönduskalade noorjärkude uuring 22 000,00 Kalandusuuringud
Keskkonnainspektsioon Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon 33 979,92 Kalavarude kaitse ja järelvalve
Keskkonnainspektsioon Valvetelefoni 1313 teise telefoniliini toimimine 52 591,00 Kalavarude kaitse ja järelvalve
Keskkonnainspektsioon Eesti veekogude puhastamine ebaseaduslikest püügivahenditest 23 188,00 Kalavarude kaitse ja järelvalve
Keskkonnainspektsioon Kalapüügi järelevalve tõhustamine Läänemerel 27 996,00 Kalavarude kaitse ja järelvalve
MTÜ VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND Angerja asustamine 2016. aastal 141 343,90 Vee-elustiku ökoloogilise seisundi parandamine
Koeru Vallavalitsus Haugimaimude asustamine Väinjärve 459 Vee-elustiku ökoloogilise seisundi parandamine

Tagasi

Kommentaari lisamiseks peab olema sisse logitud.