Maastikul liiklemine mootor- ja maastikusõidukiga

buraan_1.jpg

Liiklusseaduse mõistes on maastik maa-ala, mis ei ole teeseaduse mõistes tee ja mis ei ole ette nähtud mootorsõiduki liiklemiseks.

 1. Üldised nõuded

Maastikusõidukiga maastikul liiklemist reguleerib liiklusseadus, mootorsõidukiga maastikul liiklemise kohta liiklusseaduses eraldi regulatsioon puudub kuid kehtestatud on siiski 2 nõuet:

  1. keelatud on sõita väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks ilma maaomaniku või -valdaja loata;
  2. mootorsõiduki juht ei tohi olla joobeseisundis.

Veekogu ranna ja kalda piiranguvööndis võib mootor- ja maastikusõidukiga sõita ning parkida looduskaitseseaduses sätestatud korras. Vaata lisaks: Kaldal liiklemine

Kaitsealadel on keelatud mootor- ja maastikusõidukitega sõitmine ja parkimine väljaspool teid ja radu kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti (nt lubatud võib olla veekogu jääkattel liikumine Keskkonnaameti kirjalikul nõusolekul). 

Maastikusõidukijuht ei või olla joobeseisundis, alkoholi piirmäära ületavas seisundis või liiklusohtlikus terviseseisundis. Keeld kehtib sõiduki juhtimisel nii teel kui maastikul (nt järve jääl). 

 2. Maastikusõdukiga liiklemine

Maastikusõiduk on mootori jõul maastikul liikumiseks ettenähtud liiklusvahend (mootorsaan ja ratasmaastikusõiduk ehk ATV), mis ei ole liiklusseaduse tähenduses mootorsõiduk. Maastikusõiduk peab olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peab olema riiklik registreerimismärk. Maastikusõidukite registreerimise kohta loe täpsemalt Maanteeameti kodulehelt.

Maastikusõidukiga ei tohi sõita teel, välja arvatud jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav, ning teel, kus seda lubab sellekohane liikluskorraldusvahend. See nõue ei kehti ATV-de kohta, mis on registreeritud mootorsõidukina (L7e-kategooria neljarattaline sõiduk).

Maastikusõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus. Maastikusõiduki juhtimisel peab juhil olema kaasas juhiluba ja maastikusõiduki registreerimistunnistus. Lisaks on maastikusõiduki juht ning kaassõitja(d) kohustatud kandma peas rihmaga kinnitatud motokiivrit (liiklusseadus § 161).

Piiriveekogude jääle (Peipsi, Lämmi ja Pihkva järv, Narva veehoidla jne) minek tuleb registreerida lähimas kordonis. Vaata lisaks: Piiriveekogudel liiklemine

Õigusaktid:

maastik.jpg


© Kalastusinfo.ee